Intea Fastigheter AB (publ) har utökat sina backup-faciliteter med ytterligare 2 000 mkr. Tillsammans med förra veckans nyemissioner om totalt 750 mkr stärks bolagets finansiella kapacitet för att kunna dra nytta av förändrade marknadsförutsättningar.

Intea har ingått avtal med tre banker om att utöka tillgängliga backup-faciliteter med en sammanlagd volym om 2 000 mkr. Totalt uppgår Inteas backup-faciliteter till 5 200 mkr, varav 700 mkr var utnyttjat per den 31 mars 2022. Faciliteternas syfte är att täcka upp för bolagets utestående företagscertifikat samt andra löpande kapitalbehov.

Vid den extra bolagsstämman den 27 juni 2022 beslutades om två nyemissioner som sammanlagt tillför bolaget 750 mkr, varav 500 mkr avser B-aktier och 250 mkr avser D-aktier. B-aktierna tecknades av befintliga ägare till substansvärdet per 31 mars 2022. Ytterligare information finns på bolagets hemsida.

”Vi har under året noterat en generellt svagare finansieringsmarknad samtidigt som vi ser ett ökat affärsflöde av högkvalitativa objekt på allt mer attraktiva nivåer. Genom att öka den finansiella kapaciteten i bolaget blir vi flexiblare och står väl rustade för att kunna dra nytta av förändrade marknadsförutsättningar, säger Henrik Lindekrantz, VD.


För ytterligare information, kontakta:
Henrik Lindekrantz, VD, 0732-08 81 02
Eva Bång, CFO, 0702-20 14 69

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsbeståndets värde uppgick per 31 mars 2022 till 18,3 miljarder kronor med en uthyrningsbar area om 450 tkvm. Fastighetsbeståndet består av fastigheter och projekt med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Läs mer på www.intea.se.