Perioden i korthet

 • Hyresintäkterna ökade med 15,5 procent och uppgick till 259,3 mkr (224,5) under perioden.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 17,5 procent och uppgick till 66,5 mkr (56,6). Exklusive ränta på ägarlån uppgick förvaltningsresultatet till 133,6 mkr (112,2), en ökning om 19,1 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 122,7 mkr (14,2).
 • Totalt genomfördes under perioden förvärv och investeringar till ett belopp om 251,5 mkr (1 657,1).
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick vid periodens slut till 9 795,6 mkr (8 693,0).

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.
 

Väsentliga händelser under och efter perioden januari – juni

 • Intea har tecknat 15-åriga hyresavtal med Polismyndigheten samt Åklagarmyndigheten för ett nytt polishus i Kristianstad. De nya lokalerna kommer att omfatta 19 400 kvm uthyrningsbar yta och hyresvärdet uppgår till 45,7 mkr. Preliminär inflyttning är satt till halvårsskiftet 2024.
 • Intea har certifierats enligt ledningssystemen ISO 9001 (kvalitet) samt ISO 14001 (miljö).
 • Kristina Alvendal är vald som ny styrelseledamot. Alvendal är bland annat före detta Stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad. Hon har varit verksam i fastighetsbranschen under många år och har engedigen erfarenhet av fastighetsutveckling och arbete med projekt i tidiga faser.
 • I maj erhöll Intea det långsiktiga kreditbetyget BBB+ med stabila utsikter från Nordic Credit Rating AS. Samtidigt erhölls även det högsta möjliga kortsiktiga kreditbetyget N-1+. Kreditbetygen gäller för både säkerställd och icke säkerställd skuld.
 • Pandemin fortsätter att påverka världen. Då Intea nästan uteslutande har offentliga hyresintäkter så förväntas bolaget påverkas endast i en mycket begränsad omfattning i det korta och medellånga perspektivet.
   

Denna information är sådan information som Intea Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juli kl. 12.00 CET.