Vid extra bolagsstämma i Intea Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) den 2 september 2021 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag. Kallelsen till extra bolagsstämman finns tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.intea.se.

Stämman beslutade om nyval av Pernilla Ramslöv och Christian Haglund till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Henrik Lindekrantz avträder styrelsen för att fokusera på rollen som verkställande direktör för Bolaget.

Styrelsen kommer för tiden intill slutet av nästa årsstämma att bestå av Caesar Åfors, Håkan Sandberg, Mattias Grahn, Kristina Alvendal, Håkan Hellaeus, Pernilla Ramslöv och Christian Haglund.

Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå med följande belopp, i enlighet med beslut på årsstämma 2021:

  • 475 000 kronor till styrelsens ordförande;
  • 200 000 kronor till investerarutsedda ledamöter; och
  • 350 000 kronor till oberoende ledamöter.

Styrelsearvodet är oförändrat i förhållande till det beslut om styrelsearvode som fattades på årsstämma 2021, med justeringen att ytterligare ett årligt styrelsearvode kommer att utgå, dock att sådant årligt arvode kommer att utbetalas pro rata i förhållande till uppdragsperiodens längd.