Vid de extra bolagsstämmor som hölls i Intea Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) den 30 juni 2021 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i kallelserna till de extra bolagsstämmorna som finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.intea.se.

Beslut om ändring av bolagsordning
Det beslutades att ändra Bolagets bolagsordning. De beslutade ändringarna innefattar bland annat att en bestämmelse om aktieslag införs i bolagsordningen, varigenom aktier ska kunna ges ut i tre serier; stamaktier av serie A, B och D. Befintliga utestående aktier i Bolaget ska vara stamaktier av serie B.

Beslut om vinstutdelning
Det beslutades om en utdelning om 14 kronor per aktie med avstämningsdag den 30 juni 2021.

Beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie A
Det beslutades om en riktad nyemission av högst 550 000 stamaktier av serie A, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 550 000 kronor.

De huvudsakliga villkoren är följande:

 • Rätt att teckna aktier ska endast tillkomma Antea AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tecknaren äger rätt att teckna aktier i Bolaget enligt ett aktieöverlåtelseavtal ingånget mellan Bolaget och tecknaren.
 • Teckningskursen är 300 kronor per aktie. Teckningskursen grundar sig på en överenskommelse mellan Bolaget och tecknaren och bedöms marknadsmässig.
 • Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant till anvisat konto inom en vecka från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga betalningstiden. Styrelsen kan komma att medge kvittning i efterhand enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

Beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B
Det beslutades om en riktad nyemission av högst 3 740 491 stamaktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 740 491 kronor.

De huvudsakliga villkoren är följande:

 • Rätt att teckna aktier ska endast tillkomma innehavare av fordringar på Bolaget med anledning av tillhandhållna ägarlån (nedan ”ägarlånen”). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning ska ske genom kvittning av ägarlånen enligt överenskommelse mellan Bolaget och långivarna.
 • Betalning för aktier ska ske genom kvittning av fordringar på Bolaget. För de tecknade aktierna ska totalt 1 122 147 300 kronor erläggas. Teckningskursen grundar sig på en överenskommelse mellan Bolaget och tecknarna och bedöms marknadsmässig. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

Beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie D
Det beslutades om en riktad nyemission av högst 7 480 983 stamaktier av serie D, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 7 480 983 kronor.

De huvudsakliga villkoren är följande:

 • Rätt att teckna aktier ska endast tillkomma innehavare av fordringar på Bolaget med anledning av tillhandhållna ägarlån (nedan ”ägarlånen”). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning ska ske genom kvittning av ägarlånen enligt överenskommelse mellan Bolaget och långivarna.
 • Betalning för aktier ska ske genom kvittning av fordringar på Bolaget. För de tecknade aktierna ska totalt 2 244 294 900 kronor erläggas. Teckningskursen grundar sig på en överenskommelse mellan Bolaget och tecknarna och bedöms marknadsmässig. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

Beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie A
Det beslutades om en riktad nyemission av högst 160 000 stamaktier av serie A, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 160 000 kronor.

De huvudsakliga villkoren är följande:

 • Rätt att teckna aktier ska endast tillkomma Antea AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erbjuda Bolagets grundare en möjlighet att behålla en överenskommen andel av kapital och röster i Bolaget jämfört med vad Bolagets grundare indirekt innehar före den konvertering av ägarlån till aktier som beskrivs ovan genomförs samt övriga emissionsbeslut som förutses fattas med anledning av Bolagets planerade börsintroduktion.
 • Teckningskursen är 300 kronor per aktie. Teckningskursen grundar sig på en överenskommelse mellan Bolaget och tecknaren och bedöms marknadsmässig.
 • Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant till anvisat konto inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga betalningstiden.

Beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B
Det beslutades om en riktad nyemission av högst 168 000 stamaktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 168 000 kronor.

De huvudsakliga villkoren är följande:

 • Rätt att teckna aktier ska tillkomma Antea AB eller, för det fall Antea AB inte tecknar, Antea AB:s ägare Christian Haglund och Henrik Lindekrantz (Bolagets grundare). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erbjuda Bolagets grundare en möjlighet att behålla en överenskommen andel av kapital och röster i Bolaget jämfört med vad Bolagets grundare indirekt innehar före den konvertering av ägarlån till aktier som beskrivs ovan genomförs samt övriga emissionsbeslut som förutses fattas med anledning av Bolagets planerade börsintroduktion.
 • Teckningskursen är 300 kronor per aktie. Teckningskursen grundar sig på en överenskommelse mellan Bolaget och tecknarna och bedöms marknadsmässig.
 • Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant till anvisat konto inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga betalningstiden.

Beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B
Det beslutades om en riktad nyemission av högst 29 040 stamaktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 29 040 kronor.

De huvudsakliga villkoren är följande:

 • Rätt att teckna aktier ska endast tillkomma Inhoc AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erbjuda Inhoc AB en möjlighet att behålla sin pro-rata andel av kapital och röster i Bolaget jämfört med vad Inhoc AB innehar före den konvertering av ägarlån till aktier som beskrivs ovan genomförs samt övriga emissionsbeslut som förutses fattas med anledning av Bolagets planerade börsintroduktion.
 • Teckningskursen är 300 kronor per aktie. Teckningskursen grundar sig på en överenskommelse mellan Bolaget och tecknaren och bedöms marknadsmässig.
 • Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant till anvisat konto inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga betalningstiden.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie D
Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av stamaktier av serie D, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 3 204 300 aktier. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra utnyttjande av utestående kapitallöften från Bolagets aktieägare under perioden fram till den planerade noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.