Perioden i korthet

  • Hyresintäkterna ökade med 12,5 procent och uppgick till 548,6 mkr (487,8) under perioden.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 21,7 procent och uppgick till 145,3 mkr (118,8). Exklusive ränta på ägarlån uppgick förvaltningsresultatet till 279,4 mkr (241,4), en ökning om 15,5 procent.
  • Periodens resultat uppgick till 412,2 mkr (398,7).
  • Totalt genomfördes under perioden förvärv och investeringar till ett belopp om 414,5 mkr (1 936,4).
  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 10 237,9 mkr (9 371,0).

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under och efter perioden oktober – december

  • I november 2020 förvärvades fastigheten Duvan 1, en anstaltsbyggnad i Härnösand, villkorat av hyresavtal med Kriminalvården. I januari har Intea och Kriminalvården kommit överens om ett 15-årigt avtal, att disponera 7 300 kvm av totala 8 500 kvm. Hyresvärdet uppgår preliminärt till 14,9 mkr. Tillträde beräknas under fjärde kvartalet 2021.
  • Avtal om förvärv av tre fastigheter på högskoleområdet i Halmstad har ingåtts med Castellum, med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 36 400 kvm och ett underliggande fastighetsvärde om 730 mkr. Fastigheterna tillträds i januari 2021.

Läs den fullständiga rapporten nedan
Intea bokslutskommuniké 2020


​​​​​​​För ytterligare information, kontakta:

Christian Haglund, Intea, 0733 80 81 23
Henrik Lindekrantz, Intea, 0732 08 81 02

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ) grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 december 2020 till 10,2 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se