Vid årsstämman i Intea Fastigheter AB (publ) i Stockholm beslutades:

Fastställande av räkenskaperna för 2020

Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 för bolaget liksom koncernen fastställdes.

Disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade att av disponibla vinstmedel om 636 019 021 kronor ska 60 000 000 delas ut till aktieägarna och resterande medel om 576 019 021 kronor balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

Styrelse- och revisorsval

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Håkan Sandberg, Mattias Grahn, Caesar Åfors, Kristina Alvendal och Henrik Lindekrantz samt nyval av Håkan Hellaeus. Vidare beslutade stämman om nyval av Caesar Åfors till styrelsens ordförande.

KPMG AB omvaldes som revisor och Peter Dahllöf kommer fortsatt att vara huvudansvarig revisor.


För ytterligare information, kontakta:
Charlotta Wallman Hörlin, operativ chef, 0733-24 50 25

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ) grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 mars 2021 till 13,0 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se