Aktieägarna i Intea Fastigheter AB (publ), org.nr 559027-5656 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 januari 2022 klockan 14:00 i I Know a Places lokaler på Sergels torg 12, våning 17, 111 57 Stockholm.

Med anledning av den pågående världsomfattande pandemin kommer deltagande vid stämman även kunna ske elektroniskt, och aktieägare uppmanas att överväga möjligheten att delta elektroniskt i syfte att minska risken för smittspridning. Instruktioner för elektroniskt deltagande kommer att skickas ut separat till samtliga aktieägare som har rätt att delta på stämman enligt vad som beskrivs under rubriken ”Rätt att delta” nedan.

Rätt att delta
För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 januari 2022. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till Bolaget senast den 12 januari 2022. Anmälan om deltagande sker:

per post: Intea Fastigheter AB (publ), Sergels torg 12, 111 57 Stockholm, eller
per e-post: info@intea.se.

I anmälan uppges namn/företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 10 januari 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 10 januari 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda, per e-post till info@intea.se eller per post till Intea Fastigheter AB (publ), Sergels torg 12, 111 57 Stockholm, senast den 12 januari 2022.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.intea.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordningen.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B.
  8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Charlotta Wallman Hörlin, eller den som styrelsen istället utser vid hennes förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 22 december 2021 om en riktad nyemission av högst 6 024 097 stamaktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 669 344,12 kronor (avrundat uppåt till två decimaler) enligt följande villkor.

a) Rätt att teckna aktier ska endast tillkomma nedan angivna personer med högst angivet antal aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att de teckningsberättigade äger rätt att teckna aktier enligt överenskommelse mellan Bolagets aktieägare.

Teckningsberättigade Antal aktier
Svenska Handelsbanken Pensionsstiftelse 900 967
Saab Pensionsstiftelse 675 725
Volvo Pensionsstiftelse 591 260
Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag 563 105
Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening 450 484
Östersjöstiftelsen 427 959
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt 394 173
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 337 863
Åke Wibergs Stiftelse 185 824
Gålöstiftelsen 112 621
Svenska Handelsbankens Personalstiftelse 84 466
Stora Ensos Svenska Gemensamma Pensionsstiftelse 56 310
Synskadades Stiftelse 56 310
Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond 56 310
Crafoordska stiftelsen 56 310
Kamprads Stiftelse 56 310
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden 28 155
Antea AB 732 360
Christian Haglund 120 482
Henrik Lindekrantz 120 482
Kjell-Åke Nilsson 4 146
Charlotta Wallman Hörlin 2 962
Eva Bång 2 369
Henrik Olsson 2 218
Mattias Nuay 1 777
Peter Jakobsson 1 597
Robert Andersson 607
Johanna Apell 566
Johan Elwing 379
Totalt 024 097

b) Teckningskursen är 41,50 kronor per aktie. Teckningskursen grundar sig på en överenskommelse mellan Bolaget och tecknarna och bedöms marknadsmässig. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

c) Teckning ska ske på separata teckningslistor senast den 28 december 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

d) Betalning för aktierna ska ske genom kontant betalning i samband med teckning. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.

e) De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

f) Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska även ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

g) Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § 1 st. 2 p. aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrig information
Majoritetskrav
Stämmans beslut i enlighet med punkten 7 ovan kräver för sin giltighet att de biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 182 324 313, varav 6 390 000 utgör stamaktier av serie A, motsvarande 6 390 000 röster, 125 437 779 utgör stamaktier av serie B, motsvarande 12 543 777,9 röster, och 50 496 534 utgör stamaktier av serie D, motsvarande 5 049 653,4 röster, varvid det totala antal röster uppgår till 23 983 431,3. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar
Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer under minst två veckor före stämman hållas tillgängliga hos Bolaget på adress Sergels torg 12, 111 57 Stockholm, samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.intea.se, samt läggas fram på stämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i december 2021
Intea Fastigheter AB (publ)
Styrelsen