Perioden i korthet

  • Hyresintäkterna ökade med 31,2 procent och uppgick till 487,8 mkr (371,8).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 38,3 procent och uppgick till 118,8 mkr (85,9). Exklusive ränta på ägarlån uppgick förvaltningsresultatet till 241,4 mkr (176,1), en ökning om 37,1 procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 398,7 mkr (223,8).
  • Totalt genomfördes under perioden förvärv och investeringar till ett belopp om 1 936,4 mkr (1 467,9).
  • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick vid periodens slut till 9 371 mkr (7 004).

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under och efter perioden oktober – december

  • Intea ingick hyresavtal med Folkhälsomyndigheten avseende ombyggda aktivitetsbaserade lokaler på Campusområdet i Östersund. Kontraktet omfattar 2 750 kvm kontorsyta med ett hyresvärde om 4,7 mkr per år. Avtalet löper på 6 år med planerad inflytt sommaren 2020.
  • Jämtlands Gymnasieförbund flyttade i november in i nyrenoverade lokaler om 3 500 kvm på Campusområdet i Östersund. Hyresavtalet löper på 10 år och hyresvärdet är på 4,8 mkr per år.
  • I slutet av november tecknades ett 6-årigt avtal med Polismyndigheten om att hyra ytterligare 350 kvm på Garnisionsområdet i Linköping.
  • Intea och Högskolan i Kristianstad ingick under december ett samarbetsavtal kring det nya Citycampusprojektet. Målet är att gemensamt skapa en ny central högskola om ca 30 000 kvm.

Läs den fullständiga rapporten nedan
Intea bokslutskommuniké 2019


För ytterligare information, kontakta:
Christian Haglund eller Henrik Lindekrantz.
Kontaktuppgifter finns på: www.intea.se/medarbetare

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 december 2019 till 9,4 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se